Test suite, Test plan, Test scenario and Test case


We continue to analyze the confusing and confusing definitions in Testing Career. 

And the question that is raised in this article is: What are the  test suites, test plans , test scenarios and test cases ? 

First, we can find the definition overview of them through the course of the ISTQB (one with quite ridiculous but essential when applying for work related to testing in any IT company does) 

Test Plan: Resources An overview of testing a project. Project scope, approach, software testing life cycle (STLC), resource and human resources required, features that need to be tested and not tested, test tools and test environment required. It may be that the test plan is the backbone of a testing project and is the first one prepared for a project. 

Scenario Test : Going deeper into the details of each feature. The test scenario describes what needs to be tested, noting what needs to be tested. Here, for example, a typical test scenario is: Test Login form and make sure it works as expected. A test case can contain multiple test cases. 

Test Case : Go further into the details of the test scenario. Test cases are like the smallest units of a test project, like the cells of a living body. It is important to set up a test case: 
- The least steps can be and make sure that only one verify step is needed 
- Intended result must be clearly described. An example for the description is not clear as follows: " The test case implementation needs to be absolutely detailed and accurate, not as general as the scenario. You may wonder why it takes so much detail for such a test case, or it may take a while to compile test cases. It should be noted that a project has many phases. You can test when the application is being developed and transfer to another project when the app is live. Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Not as general as scenario. You may wonder why it takes so much detail for such a test case, or it may take a while to compile test cases. It should be noted that a project has many phases. You can test when the application is being developed and transfer to another project when the app is live. Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Not as general as scenario. You may wonder why it takes so much detail for such a test case, or it may take a while to compile test cases. It should be noted that a project has many phases. You can test when the application is being developed and transfer to another project when the app is live. Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Or it can be time-consuming to write test cases. It should be noted that a project has many phases. You can test when the application is being developed and transfer to another project when the app is live. Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Or it can be time-consuming to write test cases. It should be noted that a project has many phases. You can test when the application is being developed and transfer to another project when the app is live. Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case. Or it can also help automate script writers do not freak out when reading your test case. Like me Other testers will benefit greatly if you know exactly what you have tested and tested through the test cases you have compiled. So if possible, detail and documentation all you did through things like Test Plan, Test Scenario and Test Case.

----

Chúng ta lại tiếp tục phân tích những định nghĩa khá rối rắm và dễ lẫn lộn trong Testing career.

Và câu hỏi được đặt ra trong bài này là: Test suite, Test planTest scenario và Test case là những gì, có liên quan đến nhau ra sao?

Trước tiên, ta có thể tìm định nghĩa tổng quan của chúng thông qua chương trình học của ISTQB( một cái bằng khá vớ vẩn nhưng tối cần thiết khi xin việc liên quan tới testing tại bất cứ công ty IT nào)

Test Plan: Tài liệu tổng quan về việc test 1 project. Scope của project, hướng tiếp cận, STLC(Software Testing Life Cycle), resource và nhân lực cần có, các features cần được test và không phải test, các tool test và môi trường test cần có. Có thể ví test plan là 1 cái xương sống của 1 testing project và là cái được chuẩn bị đầu tiên khi có 1 project.

Test Scenario: Đi sâu hơn vào chi tiết của từng feature. Test scenario mô tả cái cần test, lưu ý là cái cần test. Ở đây có thể ví dụ một test scenario điển hình như: Test Login form và kiểm tra chắc chắn rằng nó hoạt động như mong muốn. Một test scenario có thể gồm nhiều test case.

Test Case: Tiếp tục đi sâu hơn vào chi tiết của test scenario. Test Case được ví như những đơn vị nhỏ nhất của từng test project, như các tế bào của một cơ thể sống. Điều quan trọng khi thiết lập 1 test case:
- Ít step nhất có thể và chắc chắn rằng chỉ có 1 bước verify cần thực hiện
- Intended result phải được miêu tả 1 cách rõ ràng. Một ví dụ cho việc mô tả không rõ ràng như sau: "test pass khi user login thành công". Thành công như thế nào? điều gì chứng tỏ login thành công? App hay web sẽ redirect user tới screen nào? Điều gì xác định là user đã được login? Tất cả phải được nêu một cách RÕ RÀNG NHẤT CÓ THỂ. Điều này là tối quan trọng nếu bạn muốn test case có thể được automate.
- Prerequisites phải được miêu tả rõ ràng. Những features nào phải hoạt động trước khi test case có thể chạy? Tester phải làm gì trước khi bắt đầu test case? Test case nào cần phải pass trước khi có thể chạy test case hiện tại?

Test Suite: Là một tập hợp các test case cho một mục đích nhất định, ví dụ như Regression Test Suite được chạy để verify những feature cũ. Test Suite và Test Scenario hoàn toàn không liên quan đến nhau,

Rất nhiều tester lẫn lộn giữa test case và test scenario. Việc thực hiện test case cần chi tiết và chính xác tuyệt đối, không chung chung như scenario. Các bạn có thể thắc mắc rằng vì sao cần quá nhiều chi tiết cho test case như vậy, hoặc cảm thấy tốn thời gian khi soạn các test cases. Nên lưu ý rằng một project có rất nhiều phase. Có thể bạn test khi application đang được develop và chuyển qua project khác khi app đã live. Những tester khác sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu người ta biết rõ bạn đã test những gì và test như thế nào thông qua những test case bạn đã soạn. Nên nếu có thể, hãy cụ thể hóa và documentation tất cả những gì bạn đã làm thông qua những thứ như Test Plan, Test Scenario và Test Case.

Hoặc cũng có thể giúp những người viết script automate không tẩu hỏa nhập ma khi đọc test case của bạn.

Nguồn: http://huyontesting.blogspot.com/2015/04/test-suite-test-plan-test-scenario-va.html
Cool Blue Outer Glow Pointer