Video được người dân Nhật Bản ghi lại - Cơn động đất gây sóng thần khủng khiếp nhất 11/03/2011

Cool Blue Outer Glow Pointer